Heading sustainability

Ścieżki nawigacji

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym i w określonych warunkach, niektóre surowce naturalne wykorzystywane w produkcji cementu mogą być zastąpione materiałami odzyskanymi z innych procesów przemysłowych. Tam, gdzie zapobieganie, redukcja, ponowne wykorzystanie lub recykling odpadów i produktów ubocznych nie są technicznie lub ekonomicznie wykonalne, proces produkcji cementu zapewnia bardziej zrównoważone środowiskowo rozwiązanie niż przetwarzanie odpadów na energię, spalanie lub składowanie na wysypiskach, dzięki pełnemu odzyskowi energii i materiałów. W ten sposób możemy przyczynić się do zmniejszenia globalnej emisji CO2.
Produkcja betonu jest również częścią korzystnego procesu gospodarki o obiegu zamkniętym dzięki wykorzystaniu odpowiednio przetworzonych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, takich jak na przykład kruszywa z recyklingu do produkcji nowego betonu.

Dowiedz się więcej o naszych wynikach w 2022 roku:

 

29,9%

całkowitej zużywanej energii pochodzi z paliw alternatywnych

Paliwa alternatywne pochodzą z materiałów odpadowych, które po zbadaniu i przetworzeniu mogą być wykorzystane jako substytucja paliw kopalnych.

 

Odzyskany materiał z innych procesów przemysłowych może stać się dla nas zasobem: odpady z przetwarzania stali i pozostałości produkcyjne kwasu siarkowego mogą być wykorzystane zamiast minerałów żelaza; gips chemiczny uzyskany z oczyszczania gazów spalania z elektrowni może zastąpić gips naturalny; żużel i popiół lotny mogą być częściowo wykorzystane zamiast klinkieru i pucolany.

 9,4%

naszych surowców pochodzi z odzysku


1,7%

materiałów wykorzystywanych do produkcji betonu pochodzi z materiałów innych niż naturalne i pochodzących z recyklingu.

Nienaturalne i pochodzące z recyklingu materiały stosowane w produkcji betonu to odpady z innych procesów przemysłowych oraz kruszywa z odpadów rozbiórkowych, betonu nieobrobionego lub pozostałości z betoniarek. Mogą one być częściowo stosowane jako substytut cementu i kruszyw naturalnych.