Heading sustainability

Ścieżki nawigacji

Znak jakości PEWNY CEMENT

Przyznanie znaku jakości „PEWNY CEMENT” jest potwierdzeniem wysokiej jakości wyrobów produkowanych przez Dyckerhoff Polska. Znak jakości „PEWNY CEMENT” przyznawany jest przez Kapitułę za spełnienie wymagań wszystkich norm i specyfikacji technicznych obejmujących cement na wszystkich etapach jego wytwarzania i dystrybucji.

Certyfikat ISO 9001

System zarządzania jakością jako strategiczna decyzja organizacji, wspiera poprawę ogólnych efektów działania oraz stanowi solidną podstawę do inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Certyfikat ISO 14001

Osiągnięcie równowagi między środowiskiem, społeczeństwem i gospodarką jest traktowane jako warunek zaspokojenia obecnych potrzeb bez zagrożenia dla potrzeb przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój, jest osiągany poprzez zachowanie równowagi między tymi trzema filarami. Chcąc wzmocnić swój udział w środowiskowym filarze zrównoważonego rozwoju, wprowadziliśmy systemowe podejście do zarządzania środowiskowego.

Certyfikat ISO 45001

Jesteśmy zainteresowani podejmowaniem systematycznych działań na rzecz zapewnienia bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy. Skuteczność tych działań wymaga, aby były prowadzone w ramach uporządkowanego systemu zarządzania.

Certyfikat KZR INiG

Uzyskanie Certyfikatu KZR INiG potwierdza spełnienie wymagań kryteriów zrównoważonego rozwoju dla paliw zawierających biomasę które są stosowane w cementowni.  System wdraża założenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II).