Heading sustainability

Ścieżki nawigacji

Środowisko

Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest ciągłe dążenie do spełniania zobowiązań wobec klientów, właścicieli, pracowników, środowiska naturalnego, społeczności lokalnej i innych interesariuszy. Deklarowaną politykę realizujemy w oparciu o filozofię odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Certyfikat ISO 9001

System zarządzania jakością jako strategiczna decyzja organizacji, wspiera poprawę ogólnych efektów działania oraz stanowi solidną podstawę do inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Certyfikat ISO 14001

Osiągnięcie równowagi między środowiskiem, społeczeństwem i gospodarką jest traktowane jako warunek zaspokojenia obecnych potrzeb bez zagrożenia dla potrzeb przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój, jest osiągany poprzez zachowanie równowagi między tymi trzema filarami. Chcąc wzmocnić swój udział w środowiskowym filarze zrównoważonego rozwoju, wprowadziliśmy systemowe podejście do zarządzania środowiskowego.

Certyfikat ISO 45001

Jesteśmy zainteresowani podejmowaniem systematycznych działań na rzecz zapewnienia bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy. Skuteczność tych działań wymaga, aby były prowadzone w ramach uporządkowanego systemu zarządzania.

Znak jakości PEWNY CEMENT

Przyznanie znaku jakości „PEWNY CEMENT” jest potwierdzeniem wysokiej jakości wyrobów produkowanych przez Dyckerhoff Polska. Znak jakości „PEWNY CEMENT” przyznawany jest przez Kapitułę za spełnienie wymagań wszystkich norm i specyfikacji technicznych obejmujących cement na wszystkich etapach jego wytwarzania i dystrybucji.

Certyfikat KZR INiG

Uzyskanie Certyfikatu KZR INiG potwierdza spełnienie wymagań kryteriów zrównoważonego rozwoju dla paliw zawierających biomasę które są stosowane w cementowni.  System wdraża założenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II).

Deklaracja oraz certyfikat środowiskowy III Typu EPD


Deklaracja środowiskowa typu III EPD (ang. Environmental Product Declaration) jest dokumentem opartym na analizie cyklu życia produktu, dostarczającym przejrzystych i wiarygodnych informacji o wpływie produktu na środowisko naturalne. Deklaracja została zatwierdzona przez niezależną jednostkę badawczą - Instytut Techniki Budowlanej (ITB), czego potwierdzeniem jest przyznane  1 czerwca 2020 roku świadectwo deklaracji środowiskowej III typu.

Certyfikat deklaracji środowiskowej III Typu EPD


Niniejsza deklaracja jest Deklaracją Środowiskową EPD III Typu, opartą na normie EN 15804+A2 i zweryfikowaną zgodnie z normą ISO 14025 przez zewnętrznego audytora. Zawiera ona informacje na temat wpływu zadeklarowanych materiałów budowlanych na środowisko. Dotyczy betonów Dyckerhoff EKO oraz Dyckerhoff EKO PLUS, których wpływ na środowisko został zminimalizowany, co potwierdza niniejszy certyfikat. Deklaracja została przygotowana i zatwierdzona przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB). Jest to niezależna jednostka badawcza, posiadająca status członka Europejskiego Stowarzyszenia Operatorów Platform Programów EPD.