Heading o firmie

Ścieżki nawigacji

Status

Dyckerhoff Polska sp. z o.o. oświadcza, iż  zgodnie z definicją zawartą w załączniku I do rozporządzenia komisji (UE) nr. 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu ( DZ. Urz. UE L 187 z 26.06.2014., s.1) spółka posiada status dużego przedsiębiorcy.

Stosownie do zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. 2019 poz. 1649) oraz ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Dyckerhoff Polska sp. z o.o. oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy.