Produkty Specjalne - Dyckerhoff Polska

Heading cement

Ścieżki nawigacji

Produkty Specjalne

SOLIDUR® jest głównie mieszaniną cementu, hydraulicznych dodatków oraz wypełniaczy zawierających ił bentonitowy. Składniki te występują jako substancje wiążące wraz z odpowiednio dobranymi składnikami ilastymi, stanowiące wypełniacz powstającego materiału. Mieszanki systemowe SOLIDUR® posiadają Aprobatę Techniczną Instytutu Techniczno-Przyrodniczego do stosowania m.in. jako przegrody przeciwfiltracyjne: w podłożu urządzeń wodno-melioracyjnych, w korpusie i podłożu nasypów stanowiących zapory i obwałowania zbiorników rolniczych oraz wałów przeciwpowodziowych.

LIPIDUR® to grupa spoiw hydraulicznych wyprodukowanych na bazie cementu, wyselekcjonowanych dodatków mineralnych i wytwarzanych w warunkach przemysłowych przy stałej kontroli produkcji. Przeznaczone są do wykorzystania w budownictwie infrastruktury drogowej i innych pracach inżynieryjnych do ulepszania i stabilizacji przede wszystkim przewilgoconych gruntów spoistych i małospoistych o niskiej nośności. Właściwości i skład spoiw odpowiadają wymaganiom zawartym w serii norm PN-EN 13282 Hydrauliczne spoiwa drogowe.

SOLIDUR® SOLIDUR®

Może być stosowany w gruntach zróżnicowanych pod względem uziarnienia, porowatości i zagęszczenia, w gruntach podatnych na wypłukiwanie drobnych ziaren (zjawisko sufozji) i przebicia, w gruntach zalegających w starorzeczach oraz w gruntach powstałych w wyniku działalności człowieka (antropogenicznych).

LIPIDUR® LIPIDUR®

Przeznaczony jest do wykorzystania w budownictwie infrastruktury drogowej i innych pracach inżynieryjnych do ulepszania i stabilizacji przewilgoconych gruntów spoistych i małospoistych o niskiej nośności.