Heading cement

Ścieżki nawigacji

CEM I 42,5 R

CEM I 42,5 R jest cementem portlandzkim klasy 42,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej oznaczanej przez R. Charakteryzuje się również wysokim ciepłem hydratacji, a jego zastosowanie to przede wszystkim produkcja: betonu towarowego, prefabrykowanych elementów betonowych i betonu sprężonego oraz produkcja gotowych suchych zapraw budowlanych. Zalecany przy betonowaniu w okresach obniżonych temperatur zewnętrznych.

Cement produkowany w Cementowni Nowiny posiada Rekomendację Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów do stosowania w budownictwie komunikacyjnym. Oferowany jest zarówno jako cement luzem jak i cement workowany.