Status

Dyckerhoff Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  oświadcza , iż  zgodnie z definicją zawartą w załączniku I do rozporządzenia komisji (UE) nr. 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu ( DZ. Urz. UE L 187 z 26.06.2014., s.1) spółka posiada status dużego przedsiębiorcy.